Vahit Lutfi Salcı Gizli Türk Dini Oyunları Nümune Matbaası 1941

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 407

Vahit Lutfi Salcı Gizli Türk Dini Oyunları Nümune Matbaası 1941

5/5, Toplam: 1 kişi

Vahit Lutfi Salcı  Gizli Türk Dini Oyunları  Nümune Matbaası 1941  u

Bandan önce neşrettiğim “ Gizli Türk Musikisi ,, hak- 1
km daki kitabım ın ilim âlem i tarafından lâyık olduğu kadar
karşılanm ış bulunduğunu burada uzun uzadıya söylem eye
temeddühe atfolunur düşüncesiyle lüzum görmüyorum. O
küçük kitabım ın büyük teveccühlere ve takdirlere mazhar
olduğunu, yalnız bu kitabın m uhtevasını ölçm ek için söyleyebilirim
.
Türkiyede gizli m usikiler daha düne kadar cereyan
ettiğ i gibi bu kitabda an lattığım gizli oyunlar da düne kadar
cereyan etm iş olduğu halde ne ilim adam larım ız ve ne de bu
uğurda oğraşdıklarm ı gördüğümüz ve bildiğim iz h alkıyatçı-
larım ız bunlardan haberdar değillerdi. Bu hususta bâzı dü­
şünceler, yalnız, görünüşe saplanıp kalıyor ve ondan öteye
gidemeyordu. Nitekim kitabda sebepleri teşrih edildiği
gibi Türk dînî oyunları’nm herkesin huzurunda icra edilm iş
olan *Mevlevî sema’lanndan » ibaret olduğu zannediliyor ve bunların,
halkdan ayrı «Aristokrat» bir zümre olan * Mevlevî’« sâlikleri
tarafından < Türk Şâmânîylik > oyunlarından k aldığı aykırı mü-
talealarla iddia ediliyordu.
Bu küçük risale, « Şâmânîylik » den kalm a oyunların hangileri
olduğunu ve Türkiye’ye nasıl girdiğini ve kim ler tarafından
nasıl icra edildiğini yerü yerine ve cerhi kabil olmayan
delillerle gösterm ek için yazılm ıştır.
f \
Y ine bu küçük risale, hiç bir temeddüh ve tefahur duygusuna
kapılm ıyarak ve bilâkis tevazu içinde ve fa k a t
h akikati anlatabilm ek cesaretiyle; diyebilirim kİ: büyük İlmî
bir m uâdeleyi çözmüş olacaktır. K itapda, oyunların karakterlerini
ve ona uygun hareketlerini olduğu gibi gösterm ek
için notalar ve m anzum eler de kullanilm ıştır; Bu suretle bu
kitap ayni zamanda « Gizli musiki > ve < Gizli edebiyat > la da sıkı
sık ıya alâkadardır. İşte bu cihettendir ki bu kitabın mevzuu
daha ■ bâkir • ve daha nâşeniydedir.
Ben, bu kitabın âciz bir muharriri olm ak bakımından
şüphe yok ki onun sahibiyim , fa k a t onun asıl sahibi «TÜRKİYE
CÜMHURİYETİ» dir. Çünkü bu mevzular ancak Türkiye Cüm-
horiyeti idaresinin kültür siyasetinin feyizleridir. Çünkü,
Cüm hariyet idaremizden evvelki idarelerde her güzel m evzulara
olduğu gibi böyle « Bakir» m evzulara da yanaşm ak
pek zordu.
Bir folk lor m ütehassısı s ıfa t ve salâh iyetiyle yazdığım
ve neşrine cesaret ettiğim bu âciz k itabım la Türk halk bilgisine
ve Türk ilim ve irfan hâzinesine ben de bir » damla »
karıştırabildim se çekdiğim em eklerin m ü kâfatın ı ancak
umulanlardan büyük olan bu « damla » da bulacağım .

 

Vahit Lutfi Salcı Gizli Türk Dini Oyunları Nümune Matbaası 1941 İçin Yorum Yap