Uğur Alacakaptan İşlenemez Suç

Yazar adı : Uğur Alacakaptan

Kitabın İçeriği Hakkında :

Uğur Alacakaptan İşlenemez Suç Îşlenemez Suç konusu, yalnız teorik bir önemi olan bir konuintibaını yaratabilir. Aslında, cezalandırılabilir hareketlerle, böyleolmayanların arasından geçen sınırın açıklıkla tesbit edilebilmesindetşlenemez Suç probleminin çözümlenmesi çabalarından elde edileceksonuçların rolü büyüktür. Öte yandan, bu sınırın çizilmesinde ki­şi hürriyeti alanı, suçların kanuniliği ilkesi gibi temel endişelerin debüyük rol oynadıkları unutulmamalıdır. îşlenemez Suç konusuyla ilgiliçözüm tarzının bu temelleri yerinden oynatmaması gerektiği söylenmiştir.Hâl böyle olunca, îşlenemez Suç konusunu, modern hukuk tekniğiesaslarına göre ele alıp, buna ve teşebbüs müessesesinin gelenekselilkelerine göre inşa etmek mümkündür. Biz, bunlara sırt çevirmemekleberaber, insan tarafından yapılan hareketin, gayesinegöre değerlendirilmesi, cürmî amaçlarla gerçekleştirilen hareketlerinceza politikası gerekleri ve toplum inançları bakımından da ele alınmalarılüzumunu da gözden uzak tutmadık. Tamamiyle sübjektif anlamda,ceza sorumunun alanını gereksiz genişleten bir anlayışa vardığımızsanılmamalıdır. Bütün, kaygumuz, ceza müeyyidesine müstahakolanın bundan kurtulmaması olmuştur.İncelememiz Üç Bölüm’den ibarettir. Birinci Bölüm’de, konuya girişniteliğinde bâzı bilgiler verildikten sonra, îşlenemez Suç’un, SözdeSuç ile münasebetleri incelenmiş ve sözde suçun yalnız hukukîyanılmaya müstenid olabileceği kanaatına varılmıştır. Bundan sonra,konunun, doktrinde «Görünüşte Suç» adıyla anılan suç tipindenyapı farkı taşıyıp taşımadığı problemi ele alınmış ve nihayet suç teorisindekiyeri tesbit edilmiştir.îkinci Bölüm’de îşlenemez Suç’un cezalandırılıp cezalandırılmamasıproblemi ele alınmıştır. Memleketimizde, bu konuya ilişkin hiçbir hüküm bulunmaması ve açık bir hüküm getirmiş olan memleketlerdebile tartışmaların bitmemiş olması, bu bölümün geniş tutulmasınınsebebini teşkil etmiştir. Üçüncü Bölüm’de, İşlenemez Suç’un Unsurları üzerinde durularak,önce hareketin elverişsizliği konusu incelenmiş, elverişliliğin nasıltâyini gerektiği hususunun bir çözüm tarzına bağlanmasından sonra,bölümün ikinci Başlığında, elverişlilik problemine ilişkin bâzı sorularıncevapları araştırılmış ve bulunmuştur. Bölümün Üçüncü Baş­lığı, tşlenemez Suçun bir başka unsuru, yâni, hareketin maddî mevzuununyokluğu konusuna ilişkindir. Yaptığımız araştırmalar sonunda,bu konuda da, elverişliliğin tdyinindeki esas ve usûllerin uygulanabileceğisonucuna vardık. Bölümün Dördüncü ve sonuncu başlı­ğı, konunun Türk Hukuku’ndaki durumuna hasredilmiştir. Her meseleyleilgili görüşlerimizi yerinde belirttiğimiz için, etüdümüzün sonunabir de «Sonuç» koymağa lüzum görmedik. –Bu önsözü bitirirken, almanca metinlerin çevirisini yapan SevgiliKardeşim Doç. Dr. Eralp Özgen’e, tashihlerin yapılmasına yardımeden asistan arkadaşlarıma. Ajans – Türk Müessesesi Sahipleri, AğabeylerimŞevket ve Necdet Evliyagil’e ve matbaanın Bütün Mensuplarınateşekkürü bir borç sayarım.
Böyle Aradılar :


Bu Kitabı Nasıl Buldunuz ? Ziyaretçilere Tavsiye Eder misiniz ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*