Uğur Alacakaptan İşlenemez Suç

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 167

Uğur Alacakaptan İşlenemez Suç

4/5, Toplam: 1 kişi

Uğur Alacakaptan  İşlenemez Suç  

Îşlenemez Suç konusu, yalnız teorik bir önemi olan bir konu
intibaını yaratabilir. Aslında, cezalandırılabilir hareketlerle, böyle
olmayanların arasından geçen sınırın açıklıkla tesbit edilebilmesinde
tşlenemez Suç probleminin çözümlenmesi çabalarından elde edilecek
sonuçların rolü büyüktür. Öte yandan, bu sınırın çizilmesinde ki­
şi hürriyeti alanı, suçların kanuniliği ilkesi gibi temel endişelerin de
büyük rol oynadıkları unutulmamalıdır. îşlenemez Suç konusuyla ilgili
çözüm tarzının bu temelleri yerinden oynatmaması gerektiği söylenmiştir.
Hâl böyle olunca, îşlenemez Suç konusunu, modern hukuk tekniği
esaslarına göre ele alıp, buna ve teşebbüs müessesesinin geleneksel
ilkelerine göre inşa etmek mümkündür. Biz, bunlara sırt çevirmemekle
beraber, insan tarafından yapılan hareketin, gayesine
göre değerlendirilmesi, cürmî amaçlarla gerçekleştirilen hareketlerin
ceza politikası gerekleri ve toplum inançları bakımından da ele alınmaları
lüzumunu da gözden uzak tutmadık. Tamamiyle sübjektif anlamda,
ceza sorumunun alanını gereksiz genişleten bir anlayışa vardığımız
sanılmamalıdır. Bütün, kaygumuz, ceza müeyyidesine müstahak
olanın bundan kurtulmaması olmuştur.
İncelememiz Üç Bölüm’den ibarettir. Birinci Bölüm’de, konuya giriş
niteliğinde bâzı bilgiler verildikten sonra, îşlenemez Suç’un, Sözde
Suç ile münasebetleri incelenmiş ve sözde suçun yalnız hukukî
yanılmaya müstenid olabileceği kanaatına varılmıştır. Bundan sonra,
konunun, doktrinde «Görünüşte Suç» adıyla anılan suç tipinden
yapı farkı taşıyıp taşımadığı problemi ele alınmış ve nihayet suç teorisindeki
yeri tesbit edilmiştir.
îkinci Bölüm’de îşlenemez Suç’un cezalandırılıp cezalandırılmaması
problemi ele alınmıştır. Memleketimizde, bu konuya ilişkin hiç
bir hüküm bulunmaması ve açık bir hüküm getirmiş olan memleketlerde
bile tartışmaların bitmemiş olması, bu bölümün geniş tutulmasının
sebebini teşkil etmiştir. Üçüncü Bölüm’de, İşlenemez Suç’un Unsurları üzerinde durularak,
önce hareketin elverişsizliği konusu incelenmiş, elverişliliğin nasıl
tâyini gerektiği hususunun bir çözüm tarzına bağlanmasından sonra,
bölümün ikinci Başlığında, elverişlilik problemine ilişkin bâzı soruların
cevapları araştırılmış ve bulunmuştur. Bölümün Üçüncü Baş­
lığı, tşlenemez Suçun bir başka unsuru, yâni, hareketin maddî mevzuunun
yokluğu konusuna ilişkindir. Yaptığımız araştırmalar sonunda,
bu konuda da, elverişliliğin tdyinindeki esas ve usûllerin uygulanabileceği
sonucuna vardık. Bölümün Dördüncü ve sonuncu başlı­
ğı, konunun Türk Hukuku’ndaki durumuna hasredilmiştir. Her meseleyle
ilgili görüşlerimizi yerinde belirttiğimiz için, etüdümüzün sonuna
bir de «Sonuç» koymağa lüzum görmedik. –
Bu önsözü bitirirken, almanca metinlerin çevirisini yapan Sevgili
Kardeşim Doç. Dr. Eralp Özgen’e, tashihlerin yapılmasına yardım
eden asistan arkadaşlarıma. Ajans – Türk Müessesesi Sahipleri, Ağabeylerim
Şevket ve Necdet Evliyagil’e ve matbaanın Bütün Mensuplarına
teşekkürü bir borç sayarım.

 

Uğur Alacakaptan İşlenemez Suç İçin Yorum Yap