Şeyhülislam Cemaleddin Efendi Siyasi Hatıralar

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi Siyasi Hatıralar

5/5, Toplam: 2 kişi

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi  Siyasi Hatıralar  

Devlet arşivlerimizin acıklı hâli, tarih teliflerinin çoğunun
henüz el—yazması hâlinde bulunuşu veya ilmî neşirlerinin yapılmamış
olması, hususiyle yakın tarihimizin tedkikini güçleş­
tirdiği gibi, bu devre için yapılan spekülâsyonların İtibâr görmesine
yol açmaktadır. Bâzan biribirine zıd düşen bu hüküm
keşmekeşinden şaşkına dönen okuyucuyu sâlim bir yola çıkarmanın
belki de en kolay yolu, hâdiselerin şâhidi veya âmili
olanların, hâdiseleri nasıl görüp değerlendirdiğini tespit eden
eserleri, rahat okunur bir hâlde sunmaktır. Bu eserle, yine
^Tercüman 1001 Temel Eser” serisi için hazırlanmakta olan Said,
Kâmil, Memduh Paşa’laıia vs. zevâtın “hâtwa”ları, bu maksada
hizmet için neşrolunmaktadır.
İki defada 18 yıl kadar şeyhülislâmlıkta bulunup, zekâ, fetâ-
net ve vukufuyla büyük itibar kazanan Mehmed Cemâleddin
Efendi’nin “Hâtırat—» Siyâsiyye”si, İkinci Meşrûtiyeti tâkip
eden 4—5 yıllık çalkantılı devrin hâdiselerine ışık tutmakta,
1914’de, Balkan Bozgununun mes’ulu addedilerek haklarında
meclis soruşturması açılan Ahmet Muhtar ve Kâmil Paşa hüku-
metlerinin üyesi sıfatiyle müellif, gurbette münzevi olduğu hâlde,
hem nefsini em de kabine arkadaşlarını müdâfaa etmektedir.
Ona göre, bozgunun gerçek mes’ulü, hesapsız, taşkın ve insafsız
davranışlarıyla İttihat ve Terakki mensuplarıdır. Şüphesiz
okuyucu, yalnız bu eserle yetinmeyip, diğer “hâtıra”ları
da gözden geçirip, biribiriyle mukayese yaparak, mâkul bir
hükme varacaktır.
1914’de Mısır’da yazılıp, 1919‘da bir gazetede tefrika edildikten
sonra, ertesi yıl kitap hâline getirilen “H âtırât-ı Siyâ-
siyye”, zikredilen baskısına dayanılarak sâdeleştirilmiş aslında
hiçbir tasnif ve tertibe tâbi tutulmayan metinden rahatlıkla istifâdeyi
temin için, muhtevâya uygun bölüm ve ara—başlıkları
ile bâzı zanirf notlar ilâve olunmuştur.
Tarih araştırıcılarının ehemmiyetle başvurdukları bu kıymet* ‘
li kaynak esere, okuyucularımızın da alâka duyacaklarını umuyoruz.

 

Şeyhülislam Cemaleddin Efendi Siyasi Hatıralar İçin Yorum Yap