Oral Calislar & Tolga Celik Erbakan & Fetullah Gulen

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

Oral Calislar & Tolga Celik Erbakan & Fetullah Gulen

5/5, Toplam: 1 kişi

Oral Calislar & Tolga Celik  Erbakan & Fetullah Gulen  

Bilinen ve Bilinmeyen Đslam Said-i Nursi’nin ölümü, islamcı akımlar için bir dönüm noktasıy-dı. Türkiye, darbe söylentileriyle çalkalanırken/en büyük Đslamcı güç Nurcular liderlerinin ölümüne ağlıyorlardı. Said-i Nursi’nin ölümünden bu yana 40 yıl geçti, bu dönemde islamcı hareket, çok farklı boyutla¬ra ulaştı. 1960’larda esen demokrasi ve özgürlük rüzgarına karşı bir dalga¬kıran olarak düşünülen Đslamcı hareket, bu anlayış içinde serpilip bü¬yüdü. Devletin himayesi altında kurulan Komünizmle Mücadele Der¬nekleri, solcuların üzerine saldırtıldı. Bu arada islamcı hareket için¬den büyük bir grup merkez sağın kontrolünden çıktı ve kendisine öz¬gü bir siyasi parti kurdu. Erbakan ve arkadaşlarının Milli Nizam Partisiyle başlayan parti-leşme süreci çeşitli kapatma ve açılmalarla Fazilet Partisi’ne kadar geldi. Onların karşısında yer alan ve AP’yi destekleyen Nurcular, bu sü¬reçte ister istemez siyasileşince kendi içlerinde bir yığın bölünmeler yaşadılar. Fethullah Gülen, son yıllarda Nurcular içinde en çok büyü¬yen cemaatin lideri olarak sivrildi. Büyük bir ekonomik güç yaratıp, bir eğitim ordusuna sahip olan Fethullah Hoca’nın yolculuğu da ilginç inişlerle çıkışlarla dolu. Bu 40 yılın içinde gerçekleşen üç askeri müdahale, siyasi Đslamın serüvenin¬de kalıcı izler bıraktı. Bu araştırmamızda, daha çok Đslamcı hareketin iç çekişmelerini ele aldık. Araştırmamız Đslamcıların ‘iç tarihi’ni yansıtıyor bir bakıma. Değişik yapı ve anlayıştaki Đslamcıların kendi aralarındaki birlik ve bö-lünmelerini incelemeye ve bunun nedenlerini tahlil etmeye çaba sarf ettik. Bunu yaparken bu tarihi yaşamış insanlara ulaşmaya çalıştık, onlara sorular yönelttik. Bu 40 yıllık tarihin tabii ki bir çok boyutu var. Biz daha çok Đslamcılığın siyasi ve cemaat tarihi üzerinde durduk. Bu akımların ekonomik ve toplumsal boyutları da ayrı bir incelemeyi ge-rektiriyor. Đslamcıların kendi kaynaklarını kullanmaya, değerlendirmeye ve mümkün olduğu kadar yalın bir gerçeklikle onların tarihini aktarmaya çabaladık. Siyasi islamın, karanlıkta kalmış, bilinmeyen yönlerini ol- 5 dukça kapsamlı bir şekilde ele alışımızın nedeni, bu konuyu merak edenlere, bu tarihi araştırmak isteyenlere yardımcı olmak ve Türki-ye’nin gerçeği olan bir olguyu gözler önüne sermektir. Siyasi islamın 40 yıllık tarihini ele alırsak, iki ana gövdeyle kar-şılaştığımızı görürüz. Bunlardan birisi Necmettin Erbakan’ın temsil et¬tiği partileşme misyonu, diğeri ise bugün Fethullah Gülen’le temsil edilen cemaatleşme misyonu. Her iki liderin kaderi, zaman zaman bir araya gelmelerine, zaman zaman ise karşı taraflarda durmalarına yol açtı. Şimdi her ikisi de, devletten gelen darbelerle sarsıldı. Araştırmamızda Đslamcı hareketin son 40 yılı içinde, iki liderin zaman zaman ittifak yapan, zaman zaman kavga eden tarihlerini de ele almaya çalıştık. Erbakan ve Fethullah Gülen’i yargılamak gibi bir niyet gütmedik. Kaldı ki bu bizim işimiz de değil. Biz, Türkiye’nin bir gerçeği olan islamcıların tarihini kendi gerçekliği içinde aktarmayı tercih ettik. Değerlendirmek okuyucunun hakkıdır. Siyasi Đslamın son 40 yıllık tarihinin kapsamlı bir şekilde ele alın¬dığı bu araştırmayı merakla okuyacağınızı umuyoruz.

 

Oral Calislar & Tolga Celik Erbakan & Fetullah Gulen İçin Yorum Yap