İSLAMDA HÜKÜMET Mevdudi Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı

Yazar adı : Mevdudi Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı

Kitabın İçeriği Hakkında :

İSLAMDA HÜKÜMET Mevdudi Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı İslâmda Hükümet, isimlikitabımızın ilk baskısının, ciddi ilimçevrelerinde tahminimizin çok üstündebir ilgi gördüğüne şahit olduk.Birinci baskı nüshalarının az birzamanda bitmesi ve mevcutlarınınelden ele dolaştığını sayısız defalarbizzat görmemiz, bu cazip rağbetin açıkdelilini teşkil etmiş oldu. Gerçeğe susamışüniversite talebeleri, İslâm (İslâmîilimler) araştırıcıları, ilimçevreleri, siyaset meraklıları bu eseri,ısrarla aradıklarından aynı eserin ikincibaskısını hazırlamaya karar verdik.Fakat bu ara, muhterem müellif eseribir daha gözden geçirmek bazıhususları ilâve etmek bazı yerlerdedaha geniş malûmat vermek bazımüphem kalan meseleleri izah etmekarzusunu izhar ettiler. Bu meşrumazeretimize nedeniyle, ikinci baskınınyayın işi elimizde olmayan sebeblerdendolayı, bir müddet gecikmiş oldu.Allah’a sonsuz hamd ve senalar olsunki, eser mükemmel bir şekildetamamlandı. Artık, bu eserde İslâm’ınsiyasî nazariyesini, muhtelif cephelerdenve çeşitli yönlerden incelemek vedeğerlendirmek mümkün olacaktır.İlk baskıda bu eseri, yalnız bir ciltolarak tanzim etmiştik. Esasen hacimliolan esere yeni ilâveler de eklenincesahifeler bir hayli çoğalmış oldu. Bubakımdan, eserin tamamını iki kısmabölmeyi daha uygun bulduk. Bubaskının düzenine gelince; birincibölümde, kitabın esası gözönünealınmıştır. Bu kısım, yalnız ilmibahisleri ve teorik konularıiçermektedir. İkinci hısım ise, Pakistan’daİslâmi Hükûmet’i kurmak için,ortaya konulan gayretli çalışmaları vebu hususta ileri sürülen fiili çalışma sistemlerinietraflı bir şekilde anlatır.Allah izin verirse, yakında tamamlanmışolarak takdim edilecektir.Bu eserin, ilmi kaynaklaradayandığını söylemeğe bile lüzumolmadığı kanaatindeyiz. Muhteremmüellifin yalnız ismi dahi, her okuyucuiçin yeterli bir teminat demektir. Ümitederiz ki, İslâm âlimleri ve siyasiilimleri okutan eden üniversitelerinfakültelerinde okuyan talebeler ile ilmîtitizliğe sahip, ilmi araştırma veinceleme yapanlar için de istenildiğigibi faydalı bir eser ortaya çıkmış olsun…Bu büyük telif eserin, son baskısıhem yazı bakımından hem de baskıbakımından, daha iyi olan ofset baskı-sında yapılmıştır. Elimizden gelen hertürlü gayreti sarfettiğimizi vekatlandığımız zahmetleri, muhteremokuyucularımız herhalde daha iyitakdir ederler.
Böyle Aradılar :


Bu Kitabı Nasıl Buldunuz ? Ziyaretçilere Tavsiye Eder misiniz ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*