İSLAMDA HÜKÜMET Mevdudi Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

İSLAMDA HÜKÜMET Mevdudi Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı

5/5, Toplam: 1 kişi

İSLAMDA HÜKÜMET Mevdudi Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı  

İslâmda Hükümet, isimli
kitabımızın ilk baskısının, ciddi ilim
çevrelerinde tahminimizin çok üstünde
bir ilgi gördüğüne şahit olduk.
Birinci baskı nüshalarının az bir
zamanda bitmesi ve mevcutlarının
elden ele dolaştığını sayısız defalar
bizzat görmemiz, bu cazip rağbetin açık
delilini teşkil etmiş oldu. Gerçeğe susamış
üniversite talebeleri, İslâm (İslâmî
ilimler) araştırıcıları, ilim
çevreleri, siyaset meraklıları bu eseri,
ısrarla aradıklarından aynı eserin ikinci
baskısını hazırlamaya karar verdik.
Fakat bu ara, muhterem müellif eseri
bir daha gözden geçirmek bazı
hususları ilâve etmek bazı yerlerde
daha geniş malûmat vermek bazı
müphem kalan meseleleri izah etmek
arzusunu izhar ettiler. Bu meşru
mazeretimize nedeniyle, ikinci baskının
yayın işi elimizde olmayan sebeblerden
dolayı, bir müddet gecikmiş oldu.
Allah’a sonsuz hamd ve senalar olsun
ki, eser mükemmel bir şekilde
tamamlandı. Artık, bu eserde İslâm’ın
siyasî nazariyesini, muhtelif cephelerden
ve çeşitli yönlerden incelemek ve
değerlendirmek mümkün olacaktır.
İlk baskıda bu eseri, yalnız bir cilt
olarak tanzim etmiştik. Esasen hacimli
olan esere yeni ilâveler de eklenince
sahifeler bir hayli çoğalmış oldu. Bu
bakımdan, eserin tamamını iki kısma
bölmeyi daha uygun bulduk. Bu
baskının düzenine gelince; birinci
bölümde, kitabın esası gözönüne
alınmıştır. Bu kısım, yalnız ilmi
bahisleri ve teorik konuları
içermektedir. İkinci hısım ise, Pakistan’da
İslâmi Hükûmet’i kurmak için,
ortaya konulan gayretli çalışmaları ve
bu hususta ileri sürülen fiili çalışma sistemlerini
etraflı bir şekilde anlatır.
Allah izin verirse, yakında tamamlanmış
olarak takdim edilecektir.
Bu eserin, ilmi kaynaklara
dayandığını söylemeğe bile lüzum
olmadığı kanaatindeyiz. Muhterem
müellifin yalnız ismi dahi, her okuyucu
için yeterli bir teminat demektir. Ümit
ederiz ki, İslâm âlimleri ve siyasi
ilimleri okutan eden üniversitelerin
fakültelerinde okuyan talebeler ile ilmî
titizliğe sahip, ilmi araştırma ve
inceleme yapanlar için de istenildiği
gibi faydalı bir eser ortaya çıkmış olsun…
Bu büyük telif eserin, son baskısı
hem yazı bakımından hem de baskı
bakımından, daha iyi olan ofset baskı-
sında yapılmıştır. Elimizden gelen her
türlü gayreti sarfettiğimizi ve
katlandığımız zahmetleri, muhterem
okuyucularımız herhalde daha iyi
takdir ederler.

 

İSLAMDA HÜKÜMET Mevdudi Ebu Abdulmumin Tekin Mıhçı İçin Yorum Yap