ece arar emener ecenin hamilelikgünlüğü deneme

Editörün Puanı

Virüs Testi

Temiz

Yorum Yap

  • Lisans Ücretsiz
  • Dil Türkçe
  • Yazar adı
  • Tarih 2 sene Önce
  • İndirme Sayısı 101

ece arar emener ecenin hamilelikgünlüğü deneme

ece arar emener ecenin hamilelikgünlüğü deneme 

Hamilelik bir baþka alem. Bu alemde her şey bildiğimizden farklı.
Örneğin dili baþka. Hamile kadın daha önce bilmediği bir sürü
sözcük öğreniyor ve o tuhaf sözcüklerle konuşmaya başlıyor. Hamile
bir kadına “sucuklu yumurta yer misin” diyorsunuz. “Yok”, diyor
“malum, toksoplazmam negatif çıktı”. Ya da “sinemaya gidelim mi”
diyorsunuz. “Gelemem” diyor “üçlü tarama testinin sonuçlarýný almam
lazým”. Veya “ne düþünüyorsun kara kara” diyorsunuz, “acaba
benimkinin lanugo tüyleri az mý olacak çok mu” diyor.
Ve zaman baþka türlü iþliyor. Artýk günlerle, aylarla deðil, ille de
haftalarla ölçülüyor. Ve her hafta bir zafer hissiyle bitiriliyor. Hiçbir hafta
bir öncekine benzemiyor ve sanki o 7 güne olaðandan daha büyük
değişiklikler söylüyor.
Hamilelerin dünyasýnda yer çekimi de elbet baþka. Bir defa
zamanla giderek artýyor, göbek deliði uzay içinde öne doðru yol
aldýkça ve kadýnýn uzay içinde kapladýðý alan arttýkça, yerçekimi
acýmasýzlaþýyor. Ama bir yandan da algýlar deðiþiyor ve
yerçekimindeki bu artýþý telafi ediyor. Örneðin dýþ görünüþ
önemsizleþiyor. Ve yiyecekler de nedense bir baþka görünüyor. Sanki
elmalar daha kırmızı, ve muzlu süt daha lezzetli, ve balýk daha bir fena
kokuyor.
Hamilelik dünyasý bir yandan da bir çeþit zamanda yolculuk. Bir
yandan geçmiþe, kendi çocukluðuna dönüþ, bebe bisküisinin tadýna,
anneyle sarmaþ dolaþ öðle uykularýna… Bir yandan da geleceðe
yolculuk, karnýnýn yüzeyinden fýrlayan dirseði okþarken deliler gibi
yüzünün, ellerinin hele de kokusunun nasýl olacaðýnýn hayal edildiði,
ve sevdiði erkeðin nasýl bir baba olacaðýnýn…
Bu alemde bütün görüntüler doðacak olanýn filtresinden geçiyor.
Arkadaþlar bir kere de anneliðin, babalýðýn meydan okumalarýna nasýl
karþýlýk verdikleriyle, anneler, babalar nasýl büyükanne büyükbaba
olacaklarýyla, evler, bahçeler, meslekler çocuklu hayata
uygunluklarýyla deðerlendiriliyorlar.
“Ece’nin Hamilelik Günlüðü” iþte bütün bunlarý anlatýyor. Hamilelik
sanki haddinden fazla uzun süren bir geçiþ, bir ara. Bir öncekinin bittiði
ama bir sonrakinin henüz baþlamadýðý, giderek aðýrlaþan bedenlerle,
giderek tuhaflaþan rüyalarla dakika dakika tüketilen, anneyi çocuðuna
götüren dokuz buçuk ay. Ve biz hamileliðin pek yüksek sesle
söylenmemesi gerektiðine inanýlan bir toplumda yaþýyoruz. Ece Arar
Emener otuzlu yaþlarýnda bir gazeteci. Bir bebeði olmasýný artýk
istediðine karar verdiði, dünyayý o mercekten görmeye baþladýðý
andan itibaren gördüklerini, yaþadýklarýný bizimle paylaþýyor. Çocuksuz
bir kadýndan, önce çocuk isteyen bir kadýna ve sonra çocuk bekleyen
bir kadýna nasýl dönüþtüðünü yazýyor. Hamilelik alemini bazen bizi
güldürerek, kimi zaman endiþelendirerek, ama en önemlisi yüksek
sesle anlatýyor. Bilinmeyenle karþýlaþtýðýnda benzerlerine sýðýnmak
isteyenlere kendini açýyor.
Bunun için Türkiye’de yaþayan bir buçuk milyon hamile kadýn ona
minnetar. Çünkü kaydetmek, kaydedilenleri paylaþmak görünür
olmanýn en önemli silahý. Biz de ona, görünmeyi seçtiði için, her türlü
kadýnlýk durumunun görünür olacaðý günler adýna bize umut verdiði
için minnettarýz.

 

ece arar emener ecenin hamilelikgünlüğü deneme İçin Yorum Yap