ece arar emener ecenin hamilelikgünlüğü deneme

Yazar adı : ece arar emener

Kitabın İçeriği Hakkında :

ece arar emener ecenin hamilelikgünlüğü denemeHamilelik bir baþka alem. Bu alemde her şey bildiğimizden farklı.Örneğin dili baþka. Hamile kadın daha önce bilmediği bir sürüsözcük öğreniyor ve o tuhaf sözcüklerle konuşmaya başlıyor. Hamilebir kadına “sucuklu yumurta yer misin” diyorsunuz. “Yok”, diyor“malum, toksoplazmam negatif çıktı”. Ya da “sinemaya gidelim mi”diyorsunuz. “Gelemem” diyor “üçlü tarama testinin sonuçlarýný almamlazým”. Veya “ne düþünüyorsun kara kara” diyorsunuz, “acababenimkinin lanugo tüyleri az mý olacak çok mu” diyor.Ve zaman baþka türlü iþliyor. Artýk günlerle, aylarla deðil, ille dehaftalarla ölçülüyor. Ve her hafta bir zafer hissiyle bitiriliyor. Hiçbir haftabir öncekine benzemiyor ve sanki o 7 güne olaðandan daha büyükdeğişiklikler söylüyor.Hamilelerin dünyasýnda yer çekimi de elbet baþka. Bir defazamanla giderek artýyor, göbek deliði uzay içinde öne doðru yolaldýkça ve kadýnýn uzay içinde kapladýðý alan arttýkça, yerçekimiacýmasýzlaþýyor. Ama bir yandan da algýlar deðiþiyor veyerçekimindeki bu artýþý telafi ediyor. Örneðin dýþ görünüþönemsizleþiyor. Ve yiyecekler de nedense bir baþka görünüyor. Sankielmalar daha kırmızı, ve muzlu süt daha lezzetli, ve balýk daha bir fenakokuyor.Hamilelik dünyasý bir yandan da bir çeþit zamanda yolculuk. Biryandan geçmiþe, kendi çocukluðuna dönüþ, bebe bisküisinin tadýna,anneyle sarmaþ dolaþ öðle uykularýna… Bir yandan da geleceðeyolculuk, karnýnýn yüzeyinden fýrlayan dirseði okþarken deliler gibiyüzünün, ellerinin hele de kokusunun nasýl olacaðýnýn hayal edildiði,ve sevdiði erkeðin nasýl bir baba olacaðýnýn…Bu alemde bütün görüntüler doðacak olanýn filtresinden geçiyor.Arkadaþlar bir kere de anneliðin, babalýðýn meydan okumalarýna nasýlkarþýlýk verdikleriyle, anneler, babalar nasýl büyükanne büyükbabaolacaklarýyla, evler, bahçeler, meslekler çocuklu hayatauygunluklarýyla deðerlendiriliyorlar.“Ece’nin Hamilelik Günlüðü” iþte bütün bunlarý anlatýyor. Hamileliksanki haddinden fazla uzun süren bir geçiþ, bir ara. Bir öncekinin bittiðiama bir sonrakinin henüz baþlamadýðý, giderek aðýrlaþan bedenlerle,giderek tuhaflaþan rüyalarla dakika dakika tüketilen, anneyi çocuðunagötüren dokuz buçuk ay. Ve biz hamileliðin pek yüksek seslesöylenmemesi gerektiðine inanýlan bir toplumda yaþýyoruz. Ece ArarEmener otuzlu yaþlarýnda bir gazeteci. Bir bebeði olmasýný artýkistediðine karar verdiði, dünyayý o mercekten görmeye baþladýðýandan itibaren gördüklerini, yaþadýklarýný bizimle paylaþýyor. Çocuksuzbir kadýndan, önce çocuk isteyen bir kadýna ve sonra çocuk bekleyenbir kadýna nasýl dönüþtüðünü yazýyor. Hamilelik alemini bazen bizigüldürerek, kimi zaman endiþelendirerek, ama en önemlisi yükseksesle anlatýyor. Bilinmeyenle karþýlaþtýðýnda benzerlerine sýðýnmakisteyenlere kendini açýyor.Bunun için Türkiye’de yaþayan bir buçuk milyon hamile kadýn onaminnetar. Çünkü kaydetmek, kaydedilenleri paylaþmak görünürolmanýn en önemli silahý. Biz de ona, görünmeyi seçtiði için, her türlükadýnlýk durumunun görünür olacaðý günler adýna bize umut verdiðiiçin minnettarýz.
Böyle Aradılar :


Bu Kitabı Nasıl Buldunuz ? Ziyaretçilere Tavsiye Eder misiniz ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*