Çetin Özek Faşizm ve Halk Cephesi

Yazar adı : Çetin Özek

Kitabın İçeriği Hakkında :

Çetin Özek Faşizm ve Halk Cephesiİçinde bulunduğumuz yıllar, emperyalizmin tam çö-küşe, sosyalizmin dünya çapında zafere doğru ilerlediğiyıllardır. Bugün dünya işçileri, ezilen halklarla birlikte bü-tün ülkelerde emperyalizme ve gericiliğe karşı savaşmakta,dünya barışı, ulusal kurtuluş, demokrasi ve sosyalizmmücadelesi genişlemekte, dünya proleter sosyalist devrimcihareketi kesin başarılar elde etmektedir. Ancak emperyalizm,çöküş halinde dahi sömürüsünü sürdürebilmek içindünya halklarına karşı yeni yeni yöntemler uygulamakta,en etkin baskı aracı olan faşizmin gizli yada açık biçimleriniçeşitli ülkelerde sahneye koymaktadır.Bugün sömürülen ülkeler safında olan Türkiye de,emperyalizmin vesayetinde, emperyalizmin işbirlikçisi patronlar,emperyalizmle ittifak halinde olan toprak ağalan,aracı – tefeci zümre ve büyük bürokratlar tarafından sömü-rülmekte ve ezilmektedir. İkili anlaşmalar hâlâ yürürlüktedir.Konsorsiyum, Ortak Pazar Türkiye’yi sömürmeplanları yapmaktadır. NATO, 6. Filo, yabancı üsler hergün halklarımızı tehdit etmektedir. İşçi sınıfımızın veonun temel müttefiki yoksul köylü ile diğer müttefiklerininanti – emperyalist ve devrimci mücadelesi dev boyutla-• 6 •ra ulaşırken işçiler, köylüler, gençler açıkça kurşunlanmakta,devrimcilere karşı terör artırılmakta, ekonomik vedemokratik kavgalarını kahramanca sürdüren işçiler üzerinetanklar gönderilmekte, devrimdi işçi sendikaları Amerikancısendikalar lehine çıkartılan faşist kanunlarlatasfiye edilmek istenmekte, haklı istekleri için direnenköylüler dipçiklenmekte, Doğu Anadolu’da Kürt halkınakarşı baskı ve şiddet hareketleri her geçen gün biraz dahagenişletilmekte, cunta pazarlıkları en önemli konu olaraksürdürülmektedir. Ve en önemlisi, biçimsel demokrasiörtüsü altındaki baskı ve terörünün açık kaba faşizme dö-nüşmesi tehlikesi kol gezmektedir.Böyle bir ortamda faşizmi sınıfsal niteliğiyle ve özellikleemperyalizmle bağlantısı yönünden öğrenmek, dünyanınçeşitli ülkelerindeki ve Türkiye tarihindeki uygulamalarınıtanımak, emperyalizme ve faşizme karşı işçi sını-fının önderliğinde devrimci halk cephelerinin nasıl oluş-turulduğunu yine dünyadaki çeşitli uygulamalarıyla inceleyerek«cephe» konusunda bir açıklığa varmak, devrimcileriçin kaçınılmaz zorunluluktur.Daha önce yayınlanan «Direnen Faşizm» isimli kitabıylaitalya’da faşizmin sistem olarak doğuşunu belgelemişbulunan istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi CezaHukuku Doçenti Dr. Çetin Özek, «Faşizm ve DevrimciHalk Cephesi* adlı bu kitabında, faşizmi emperyalizminsömürü ve baskı aracı bir sistem olarak sınıfsal açıdanincelemekte, dünyadaki ve Türkiye’deki faşist uygulamalarıbelgelerle anlatarak «devrimci halk cephesi» konusunuhem teorik yanıyla, hem de dünyadaki çeşitli örnekleriyleaçıklığa kavuşturmaktadır. Devrimci bilimadamı-mızın bu değerli eserinin tüm devrimciler için anti – emperyalistve anti-faşist mücadelede temel kaynaklardanbiri olacağına inanıyoruz
Böyle Aradılar :


Bu Kitabı Nasıl Buldunuz ? Ziyaretçilere Tavsiye Eder misiniz ?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*